Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym | OSM Kosów Lacki
+48 25 787-90-43 sekretariat@osmkosow.pl

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: OSM/1/2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim

Adres do korespondencji: 08-330 Kosów Lacki ul. Parkowa 2

woj. mazowieckie

tel./fax 25 787 90 88; e-mail: sekretariat@osmkosow.pl

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest  budowa budynku stacji paliw, zadaszenie nad dystrybutorem istniejącym LPG oraz instalacja zbiornika naziemnego na gaz do ogrzewania stacji paliw o poj. 4850 l na działkach 82/5 i 82/7

4.2. Zamówienie podzielone jest na 4 części tematyczne

           Część 1: architektura i zagospodarowanie terenu

           Część 2: roboty budowlane

           Część 3: roboty sanitarne

           Część 4: roboty elektryczne

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ

Z dokumentacją techniczna i terenem przeznaczonym na budowę można zapoznać się  w godz. 8-14 w dni robocze na  ul. Polnej 3 ( Baza transportu)

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywane terminy realizacji ;

Terminy uściślone zostaną w umowie z wybranym wykonawcą, przy czym ostateczny termin zakończenia ustala się 31.07.2020 r.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

  • Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy złożą ofertę
  • na wykonanie całości przedmiotu zamówienia

7. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium oceny jest cena oferty.

        W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się posługiwał     
         następującym wzorem:

   cena min.wśród ważnych ofert

                   liczba pkt. przyznana danej ofercie=        cena oferty badanej             x 100 pkt.

            Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska   

            największą liczbę punktów.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie lacki ul. Parkowa 2
  • Termin składania ofert upływa 30 .12.2019.r. o godz. 9.00
  • Otwarcie ofert nastąpi 12.2019 r. r. o godz. 9.30 w siedzibie
  • Zamawiającego (pokój nr 2).

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę będą nią związani przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

                                                                                   Prezes Zarządu

                                                                                 Andrzej Minarczuk