+48 25 787-90-43 sekretariat@osmkosow.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

CZŁONKA OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W KOSOWIE LACKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. U.UE.L.2016.119.1), Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej W Kosowie Lackim uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych dalej zwanym ADO”, jest: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Kosowie Lackim (08-330),
  /fax 025 787 90 88, e-mail: sekretariat1@osmkosow.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej W Kosowie Lackim oraz w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenia roszczeń.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którym ADO zawarł stosowne umowy.
 4. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas członkostwa osoby w Stowarzyszeniu, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pani/Pan korzysta oraz wynikający z przepisów prawa powszechnego.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z ADO, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a-c, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.). oraz Statutu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej W Kosowie Lackim
 8. Podanie danych jest wymagane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej W Kosowie Lackim oraz w celu umożliwienia korzystania z zasobów Spółdzielni, z wyjątkiem danych fakultatywnych, na przetwarzanie których wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 9. ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosuje również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.